Τύποι Δέρματος

Κοινοποίηση
Τύποι Δέρματος

Η σημαντικότητα των βλαβερών αποτελεσμάτων της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας εξαρτάται όχι μόνο από την ένταση της ακτινοβολίας που δέχεται ένα άτομο, αλλά και από το βαθμό ευαισθησίας του. Το ανθρώπινο δέρμα κατατάσσεται σε τέσσερις κύριες ομάδες (Πίνακας 1) ανάλογα με την ικανότητά του να μαυρίζει και με διάφορα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Στην τελευταία στήλη του πίνακα παρατίθεται για κάθε τύπο δέρματος η δόση (σε J m-2) της ηλιακής ακτινοβολίας που είναι ικανή να προκαλέσει κοκκίνισμα στο δέρμα, γνωστή σαν MED (minimal erythemal dose). Από τον Πίνακα 1 μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει την κατηγορία του δέρματός του, ανάλογα με τον τρόπο που μαυρίζει και το χρώμα των ματιών και των μαλλιών.
//

Πίνακας 1: Καθορισμός του τύπου δέρματος για τους κατοίκους της Ευρώπης

Χρόνος εγκαύματος

Ο χρόνος εγκαύματος είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να παραμείνει ένα άτομο στον ήλιο (απροστάτευτο) χωρίς να προκληθεί έγκαυμα. Ο χρόνος αυτός μπορεί να υπολογιστεί για κάθε τύπο δέρματος από τον Δείκτη UV κατά τη δεδομένη στιγμή και την τιμή της ελάχιστης δόσης πρόκλησης ερυθήματος (MED) που χαρακτηρίζει τον κάθε τύπο δέρματος (Πίνακας 1). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τιμή του MED είναι ένας αριθμός που δεν μπορεί να καθοριστεί με μεγάλη ακρίβεια για κάθε τύπο δέρματος. Δερματολογικές μελέτες έδειξαν ότι για τον ίδιο τύπο δέρματος η τιμή του MED μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την γεωγραφική προέλευση των ατόμων.Στο διάγραμμα 1 φαίνεται ο χρόνος εγκαύματος για διάφορες τιμές του δείκτη υπεριώδους ακτινοβολίας (UV-Index) και για 1 MED.

//

Διάγραμμα 1: Χρόνος εγκαύματος για διάφορες τιμές του UV-Index και για 1 MED.Μείνε μαζί με τους winnersΟροι χρήσης
We use cookies in order to make our website more attractive to visitors and to enable the use of certain functions. If you continue to use the website, you accept the use of the cookies.Ok